NetB@S - geodézie, ocenění nemovitostí

Geodetickou činností se zabýváme od roku 2004.

 • Provádíme nejen veškeré goedetické služby, ale i poradenskou činnost v oblasti projekční činnosti, realizace výstavby a ocenění nemovitostí.
 • Zorientujeme Vás ve všech potřebných úředních postupech v souvislosti s výstavbou, úpravou, prodejem, koupí, rozdělením, ale i provozem jakékoliv nemovitosti.
 • Ušetříme Vám čas i peníze vynaložené na boj s úředním šimlem.
 • Naši klientelu tvoří fyzické osoby i velké stavební firmy (viz Reference).

  Přehled základních geodetických činností

   (1) Geometrický plán

Geometrický plán je specifikován vyhláškou - 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška § 73

Geometrický plán se vyhotovuje pro

 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3),
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

   (2) Vytyčovací práce

 • Vytýčení základů staveb dle normy ČSN 73 0420-2: Přesnost vytýčení staveb
 • vytýčení obvodu novostavby
 • vytýčeni zajišťovacích bodů novostavby (tzv. lavečky)
 • vyhotovení protokolu o vytýčení novostavby
 • vytýčení obvodu staveniště – oplocení

   (3) Ostatní

 • Zaměření skutečného stavu dle ČSN 013410-1
 • mapování – podklad pro projekt
 • zaměření skutečného stavu inženýrských sítí - vodovod, plyn, kanalizace, veřejné osvětlení, rozvod nízkého a vysokého napětí elektrické energie, telekomunikace
 • Zaměření jeřábových drah dle normy ČSN 73 5130
  kontrolní měření směrového a výškového průběhu jeřábové dráhy

Geodézie nás baví a nejen proto budete s naší prací velmi spokojeni!